Chuyển động 389 – TPHCM: Ngày 31/7 chính thức kiểm soát nguồn gốc thịt lợn trên địa bàn

24128

Chuyển động 389 – TPHCM: Ngày 31/7 chính thức kiểm soát nguồn gốc thịt lợn trên địa bàn

http://thuonghieucongluan.com.vn/chuyen-dong-389-tphcm-ngay-31-7-chinh-thuc-kiem-soat-nguon-goc-thit-lon-tren-dia-ban-v145.html